W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies

Ogólne warunki sprzedaży

Austenit-Import Sp.J przyjął i stosuje jako integralną część umów „Ogólne warunki sprzedaży rekomendowane przez Polską Unię Dystrybutorów Stali”

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY STALI REKOMENDOWANE PRZEZ
POLSKĄ UNIĘ DYSTRYBUTORÓW STALI

1) Wprowadzenie

1.1 Poniższe warunki sprzedaży wyrobów hutniczych obowiązują Strony każdej umowy sprzedaży, zwane dalej: nabywcą i sprzedającym, chyba, że umawiający się uzgodnią inaczej.
1.2 Warunki handlowe zaproponowane przez nabywcę mogą obowiązywać tylko w przypadku, gdy zostaną pisemnie zaakceptowane przez sprzedającego.


2) Informacje o produkcie

2.1 Wszystkie informacje techniczne dotyczące gatunków stali, przeliczników, rozmiarów i jakości, wynikające z katalogów, prospektów i innych materiałów reklamowych są danymi orientacyjnymi i obowiązują tylko w takim zakresie, w jakim zostaną zaakceptowane przez obie strony.
2.2 Nabywający jest zobowiązany znać parametry techniczne zamawianego towaru, sprzedający zaś powinien, jeżeli to zawarto w umowie, przedstawić atest. Za usługę wystawienia atestu sprzedający pobiera opłatę.


3) Ceny

3.1 Cenę towaru ustala się w oparciu o uzgodnienia obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.
3.2 Pisemne oferty przesyłane listownie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej nie stanowią podstawy do zawarcia umowy.
3.3 Ustne porozumienia i zapewnienia pracowników sprzedającego są wiążące dopiero z chwilą ich pisemnego potwierdzenia.
3.4 W przypadku zmian niezależnych od sprzedającego opłat i kosztów – mających wpływ na wysokość ceny, powstałych w okresie pomiędzy zawarciem umowy a dostawą, sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ceny w odpowiednim zakresie
3.5 Wszystkie podane ceny nie obejmują podatku VAT.


4) Warunki płatności

4.1 Termin płatności liczy się od momentu dostawy lub odbioru towaru od sprzedającego. Za termin zapłaty uznaje się datę wpływu należnej kwoty na konto bankowe, lub do kasy sprzedającego.
4.2 Sprzedający może zażądać by nabywca dokonał natychmiastowej płatności za zakupiony towar lub by przedstawił satysfakcjonującą gwarancję jej dokonania w uzgodnionym terminie.
4.3 Wyrażenie zgody na odroczony termin płatności powinno wynikać z przebiegu dotychczasowej współpracy lub w przypadku nowych klientów, powinno być poprzedzone sprawdzeniem jego kondycji finansowej oraz analizą listy nierzetelnych płatników Polskiej Unii Dystrybutorów Stali.
4.4 W przypadku niedotrzymania terminu płatności, nabywca jest zobowiązany do zapłacenia ustawowych odsetek.
4.5 Niedotrzymanie uzgodnionych warunków płatności uważa się za istotne naruszenie warunków umowy i uprawnia ono sprzedającego do wstrzymania dalszych dostaw oraz do zażądania natychmiastowego uregulowania wszystkich płatności należnych od nabywcy, zarówno tych, których termin płatności upłynął jak i tych, których termin płatności nie upłynął.
4.6 W przypadku otrzymania przez sprzedającego, po zawarciu umowy, wiadomości o znaczącym pogorszeniu się sytuacji finansowej nabywcy, w wyniku, którego zagrożone jest zaspokojenie roszczeń sprzedającego jest on uprawniony żądać ich zaspokojenia niezależnie od terminu płatności.
4.7 Reklamacje ilościowe i jakościowe nie uprawniają nabywcy do wstrzymania płatności za zrealizowane dostawy.


5) Warunki dostawy

5.1 Podstawą wydania towaru jest złożone zamówienie zgodnie z ustalonymi przez strony warunkami handlowymi, odbiór towaru musi być potwierdzony przez osobę upoważnioną.
5.2 Strony uzgadniają termin i miejsce dostawy lub odbioru towaru, pod warunkiem przekazania sprzedającemu informacji niezbędnych do realizacji zamówienia.
5.3 Jeżeli zamówienie dotyczy wyrobów hutniczych, których sprzedający nie posiada w swoim magazynie to powinien on niezwłocznie powiadomić nabywcę o najbliższym możliwym terminie realizacji zamówienia.
5.4 Jeśli sprzedający nie dotrzyma terminu realizacji zamówienia i nie uzasadni tego wyprzedzająco, nabywca jest uprawniony do zerwania umowy, może to jednak uczynić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5.5 Jeśli nabywca zerwie umowę na podstawie punktu
5.4, to ma prawo do wystąpienia z roszczeniem o odszkodowanie z tytułu dodatkowych kosztów, które był zmuszony ponieść w związku z koniecznością pozyskania analogicznego towaru od innego dostawcy, zgodnie z Kodeksem Cywilnym.
5.6 Jeśli nabywca, zgodnie, z punktem 5.4, nie zerwie umowy pisemnie przed zakończeniem realizacji dostawy, traci wówczas uprawnienia do odszkodowania z tytułu opisanego opóźnienia dostawy.
5.7 Niżej wymienione okoliczności zwalniają z wszelkiej odpowiedzialności za zerwanie umowy. Są to: siła wyższa i wszelkie inne okoliczności, nad którymi strony nie mają kontroli, takie jak konflikty pracownicze, restrykcje celne, walutowe i energetyczne, powszechne niedobory towaru, nadzwyczajne decyzje władz oraz braki i opóźnienia realizacji zamówień przez dostawców sprzedającego, wynikające z któregokolwiek z opisanych wyżej powodów.
5.8 Strona, która będzie powoływać się na okoliczności wymienione w punkcie 5.7 Jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony o ich zaistnieniu i ustaniu pod rygorem utraty uprawnienia.
5.9 Jeśli okoliczność zwalniająca od odpowiedzialności przeciąga się w czasie, to każda za stron ma prawo do pisemnego wypowiedzenia umowy.
5.10 W przypadku wycofania zamówienia nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów sprzedającego z tym związanych.
5.11Sprzedający może zastrzec, że wszystkie dostarczone nabywcy towary pozostają własnością sprzedającego (towary zastrzeżone), aż do zapłacenia należności za towar.


6) Jakość

6.1 Nabywca jest odpowiedzialny za to, by dane techniczne, jakość i ilość materiału odpowiadała jego potrzebom.
6.2 Jeśli zamówienie nie określa zgodności materiału z normą lub nie zawiera opisu żądanej jakości materiału, będzie on dostarczony jako zwyczajny towar handlowy, bez odpowiedzialności za specjalne wymogi jakościowe.
6.3 Stosowne atesty i certyfikaty dołącza się, jeśli wymóg ten zostanie zaznaczony w zamówieniu. Sprzedawca jest odpowiedzialny za to czy przedstawione dokumenty dotyczą dostarczonej stali, nie kontroluje natomiast informacji w nich zawartych.


7) Ilość

7.1 Sprzedający zastrzega sobie margines dokładności rzędu plus/minus 5%, określonej w zamówieniu ilości towaru, w stosunku do całkowitej ilości dostarczonego materiału, o ile strony nie uzgodnią inaczej.
7.2 Towar sprzedawany jest według wagi netto określonej przez fizyczne zważenie lub na podstawie umownych przeliczników (w np. mb, m2, i.t.p.).


8) Przyjęcie towaru i reklamacje

8.1 Nabywca jest odpowiedzialny za natychmiastowy rozładunek towaru. Nieuzasadniony czas oczekiwania na rozładunek obciąża nabywcę.
8.2 Nabywca jest zobowiązany do zbadania towaru pod względem ilościowym i jakościowym natychmiast po jego otrzymaniu.
8.3 Jeśli nabywca po zbadaniu towaru stwierdza niezgodności z dowodem dostawy dokonuje na wskazanym dokumencie pisemnej adnotacji i niezwłocznie informuje o tym sprzedającego w celu uzgodnienia dalszego toku postępowania.
8.4 Reklamacje dotyczące błędów fabrycznych (jakościowe wady ukryte), których stwierdzenie mino dokładnego zbadania towaru nie było możliwe, należy przedłożyć sprzedającemu pisemnie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż 3 miesiące od zrealizowania dostawy.
8.5 Sprzedający zobowiązuje się do wymiany niezgodnej z zamówieniem dostawy, jeśli reklamacja zostanie złożona właściwie.
8.6 Sprzedający ponosi odpowiedzialność za dostarczony towar zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za straty gospodarcze i utracone korzyści nabywcy wynikające ze złożonej i uwzględnionej reklamacji


9) Zwrot towarów

9.1 Zwrot towarów dopuszcza się wyłącznie w oparciu o osobną umowę zawartą pomiędzy stronami w tej kwestii.
9.2 Warunkiem przyjęcia zwracanych towarów jest to, by były one nieuszkodzone oraz identyfikowalne, co do parametrów zawartych w atestach. W przypadku towarów pakowanych fabrycznie muszą być w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.


10) Spory

10.1 Niezgodności między nabywcą i sprzedającym, których nie da się rozwiązać na drodze negocjacji, rozstrzygane będą przez odpowiednie miejscowo i merytorycznie sądy właściwe dla strony wnoszącej sprawę do sądu

Obowiązuje od 1 czerwca 2002 r., uaktualnione 30 listopada 2006 r.

Polska Unia Dystrybutorów Stali
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
tel./fax. (022) 826 61 91 tel. (022) 830 02 06
e-mail: [email protected] internet: www.puds.pl

Austenit Import Sp. J. Krystyna Ciećkiewicz, Jacek Ciećkiewicz

Szosa Okrężna 3-13
87-100 Toruń, Polska
NIP: 584-10-07-316

Copyright Austenit Import 2023

Wykonanie